Program 300+

Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie w Gminie Miejska Górka  będą przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, pokój nr 5, 6, tel. bezpośredni: (65) 322 58 29

Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. 

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

Druki dostępne będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce (ul. Rynek 33, pokój nr 5, 6) od dnia 1 sierpnia oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

WNIOSEK – pobierz

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenie nie później niż do 30 września. Natomiast gdy zostanie  złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc rodziny otrzymają w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart